ספר אחרון נוסף לפני 21 דקות, 11 שניות

 

ברוכים הבאים לאתר החלפת ספרים

)להלן: "לאתר החלפת ספרים"(.

 השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן )להלן: "תנאי השימוש"(,

 ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה.

 האמור בתנאי השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.


 www.findabook.co.il


  כללי:

 תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין חברת סינרגיה פרסום ושיווק בע"מ,

 המפעילה את אתר )להלן "מפעילת האתר"( לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר,

 ובכלל זה מבצע פעולה כלשהי באתר ובאמצעותו, במידע הקיים בו או במידע

 שהשיג באמצעותו )להלן "המשתמש"(.


  1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:

 האתר מכיל בתוכו, בין היתר, מנועי חיפוש, מנועי חיפוש יד שניה, מצביעים וקישורים אלקטרונים

 )להלן ביחד "הקישורים"( אל מקורות מידע ו/או משאבים ושירותים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט

 ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים על ידי מפעילת האתר ועל ידי מי מטעמה )להלן ביחד "המקורות"(.

 מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו

 את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו

 אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

 מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות,

 פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר.

 הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג באתר,

 או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.


 החברה אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים.

 מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור )אם יעוררו( בישראל ובעולם

 )ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם(, וכן באינטרנט או בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת,

 החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה

 בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.


  2.הגבלת אחריות

 האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים,

 תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש

 באמצעות מפעילת האתר כמו שהם )"אס איס"(. מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות,

 לשירותים ולמוצרים )ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם( המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר,

 בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.


 מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש

 כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, באמצעות השירותים והמוצרים

 המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת מנועי הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם

 התבצעה באמצעות הקישורים, השירותים, החיפוש ומנוע השוואת המחירים אשר באתר.


 מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש

 כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, באמצעות השירותים והמוצרים המוצעים באתר

 ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים.


 מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.


 המשתמש השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש.

 מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או

 הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.


 מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות,

 יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים,

 קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי

 להיגרם מספקיה. מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים למשתמש עקב תקלה כאמור.


  3. מידע מסחרי ופרסומות:

 מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.

 פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה, ו/או הבעת עמדה מצד מפעילת האתר,

 לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצע בפרסומות.

 כל עסקה או התקשרות שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר אינה כוללת את

 מפעילת האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר.

 החברה אינה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות

 המתפרסמות באתר או שירכשו באמצעותן.

 פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.


 4. שינוי השירותים והפסקתם:

 מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר.

 )לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים -

 הניתנים באתר(, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.


  5. שימוש במידע לצורך שיפור השירותים באתר:

 מפעילת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת,

 ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, לרבות הפעלתו ותכניו כראות עיניה.


 6. זכויות יוצרים; סימני מסחר:

 כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה.

 אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מפעילת האתר.

 זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה

 אחרת באתר הייחודית והבלעדית למפעילת האתר שמורים למפעילת האתר.

 האתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, ואין להכניס בו שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי,

 לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.


 7. שינוי תנאי השימוש:

 מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת

 וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.


 8. ברירת דין ומקום שיפוט:

 תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי )ללא כללי המשפט הבינלאומי הפרטי המהווים חלק ממנו(.

 כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל.

 לבית סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם,

 היא אך ורק המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.